+421 905 245 812 info@glampingresort.sk

VOP

 1. Účastníci zmluvného vzťahu:
  Poskytovateľ: Realitný expert s.r.o, IČO 50154338, so sídlom Bottova č. 36/7, 971 01 Prievidza
  Hosť: objednávateľ ubytovania, ktorý môže byť právnická alebo fyzická osoba
 2. Služby, poskytované Poskytovateľom, využíva Hosť.
  1.2. Pokiaľ objednávku služieb odovzdá Hosť priamo Poskytovateľovi, potom je Hosť Zmluvnou
  stranou. Poskytovateľ a Hosť– v prípade splnenia podmienok – sa spolu stávajú zmluvnými stranami
  (ďalej Strany).
  1.3. Pokiaľ objednávku služieb z poverenia Hosťa odovzdá Poskytovateľovi tretia osoba (ďalej
  Sprostredkovateľ), potom podmienky spolupráce upravuje zmluva, uzavretá medzi Poskytovateľom a
  Sprostredkovateľom.
 3. Všeobecné podmienky
  2.1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Hostí
  vyplývajúce z ich vzájomného zmluvného vzťahu, predmetom ktorého je používanie ubytovacích
  zariadení a/alebo iných služieb poskytovaných Poskytovateľom.
  2.2. Špeciálne, individuálne podmienky nie sú súčasťou zverejnených Všeobecných obchodných
  podmienok, ale nevylučujú uzavretie zvláštnych dohôd s Hosťami a tretími stranami (ako napr.
  cestovnými kanceláriami, cestovnými agentúrami, eventovými agentúrami,…), v jednotlivých
  prípadoch s rozličnými, danému druhu obchodu zodpovedajúcimi, podmienkami.
 4. Vznik zmluvy, spôsob rezervácie, úprava rezervácie, oznamovacia povinnosť
  3.1. Zmluva vzniká písomným potvrdením Poskytovateľa ústne alebo písomne podanej objednávky
  alebo rezervácie zo strany Hosťa alebo Sprostredkovateľa, a pokladá sa za Písomne uzatvorenú
  Zmluvu. Poskytovateľom ústne potvrdená rezervácia, dohoda, úprava služieb nemá váhu Zmluvy.
  3.2. Potvrdením rezervácie je medzi hosťom a Poskytovateľom uzatvorená zmluva o ubytovaní podľa
  § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby
  mu Poskytovateľ poskytol krátkodobé ubytovanie v rezervovanej ubytovacej jednotke, na dobu a za
  podmienok podľa potvrdenej rezervácie. Zmluva o využívaní ubytovacích služieb sa uzatvára na dobu
  určitú.
  3.3. Pokiaľ Hosť ešte pred ukončením dohodnutej doby definitívne opustí ubytovaciu jednotku, potom
  má Poskytovateľ právo na pomernú čiastku protihodnoty služieb uvedených v Zmluve. Ubytovaciu
  jednotku, ktorá sa uvoľnila pred uplynutím dohodnutej doby, je Poskytovateľ oprávnený opätovne
  prenajať inému Hosťovi.
  3.4. Na predĺženie využívania ubytovacích služieb iniciované Hosťom, je potrebný súhlas
  Poskytovateľa. V takomto prípade si môže Poskytovateľ vyhradiť uhradenie už poskytnutých služieb.
  3.5. Na úpravu a/alebo doplnenie Zmluvy je potrebná písomná dohoda, podpísaná Zmluvnými
  stranami.
 5. Podmienky zrušenia rezervácie (Storno podmienky)
  4.1. Poskytovateľ je oprávnený účtovať Hosťovi nasledovné storno poplatky v prípade, že Hosť zruší
  svoju rezerváciu pobytu písomne alebo elektronicky v nasledovných lehotách:
 • o menej ako 14 dní pred nástupom na pobyt: 50 % z celkovej ceny ubytovania.
 • o menej ako 7 dní pred nástupom na pobyt: 100 % z celkovej ceny ubytovania.
 1. 2. V prípade, že Hosť nastúpi na pobyt a rozhodol sa tento pobyt v jeho priebehu z rôznych
  dôvodov zrušiť, prípadne skrátiť, účtuje sa Hosťovi tiež storno poplatok vo výške 100 % z celkovej
  ceny ubytovania.
 2. Ceny
  5.1. Ceny pre každú ubytovaciu jednotku ako aj ceny doplnkových služieb sú zverejnené na
  webstránke a na web stránkach Sprostredkovateľov.
  5.2. Poskytovateľ môže svoje zverejnené ceny bez predbežného oznámenia zmeniť.
  5.3. Zároveň s oznámením cien oznámi Poskytovateľ služieb aj mieru daní, obsiahnutú v cenách
  (DPH, miestna daň z ubytovania), určenú zákonom, platnú v termíne odoslania ponuky. Poskytovateľ

môže náklady navyše, spôsobené úpravou platných daňových zákonov (DPH, miestna daň z
ubytovania), po predbežnom oznámení previesť na Zmluvnú stranu.
5.4. Aktuálne zľavy, akcie, ostatné ponuky budú oznámené na webovej stránke a na web stránkach
Sprostredkovateľov.
5.5. Konkrétne ceny, podmienky pobytu pre deti, zľavy a akciové balíky sú dostupné na web stránke
danej ponuky.

 1. Spôsob platby, záruka
  6.1. Poskytovateľ požaduje protihodnotu služieb poskytovaných Zmluvnej strane najneskôr po ich
  využití, pred odchodom z ubytovania, ale v rámci individuálnej dohody môže poskytnúť aj možnosť
  neskoršej úhrady.
  6.2. Poskytovateľ na garantovanie využitia služieb podľa Zmluvy a vyrovnanie protihodnoty ešte pred
  využitím poskytovaných služieb:
  a) môže požadovať záruku úverovou kartou, počas ktorej bude na karte vinkulovaná protihodnota
  objednanej a potvrdenej služby;
  b) môže požadovať preddavok na všetky poskytované služby alebo na ich časť vo výške min. 50% z
  ceny ubytovania.
  6.3. Náklady spojené s použitím ktoréhokoľvek spôsobu platby nesie Zmluvná strana.
 2. Spôsob a podmienky využívania služieb – Ubytovací poriadok
  Ubytovací poriadok tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 3. Odmietnutie plnenia zmluvy, zánik povinnosti poskytovania služieb
  8.1. Poskytovateľ je oprávnený s okamžitou platnosťou vypovedať Zmluvu o poskytovaní ubytovacích
  služieb, a tým odmietnuť poskytovanie služieb, ak:
  a) Hosť nepoužíva ubytovaciu jednotku, respektíve zariadenie, ktoré mu bolo dané k dispozícii, na
  účel, na ktorý je určené;
  b) Hosť sa správa voči bezpečnosti, poriadku ubytovacej jednotky, voči zamestnancom nežiadúcim,
  hrubým spôsobom, je pod vplyvom alkoholu alebo drog, správa sa urážlivo alebo iným neprijateľným
  spôsobom;
  c) Hosť trpí infekčnou chorobou;
  d) Zmluvná strana nesplní do určeného termínu svoje povinnosti zaplatenia zálohy, uvedené v
  Zmluve.
  8.2. Pokiaľ nebude Zmluva medzi stranami splnená z dôvodu „vis major“, zmluva zanikne.
 4. Práva a povinnosti Hostí
  9.1. V zmysle zmluvy je Hosť oprávnený používať podľa spôsobu jej určenia objednanú ubytovaciu
  jednotku, ako aj zariadenia, ktoré patria do okruhu zvyčajných služieb, a pre ktoré neplatia špeciálne
  podmienky.
  9.2. Hosť môže v súvislosti so službami, poskytovanými Poskytovateľom, podať sťažnosť počas doby
  pobytu v ubytovacom zariadení. Poskytovateľ sa zaväzuje riešiť sťažnosť, ktorá mu bola v tomto
  období písomne preukázateľne doručená (alebo ním bola o sťažnosti spísaná zápisnica).
  9.3. Hosť je povinný uhradiť protihodnotu služieb, objednaných v Zmluve, do termínu a spôsobom
  určenými v zmluve
  9.4. Hosť sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok.
  9.5. Hosť si nesmie priniesť vlastné jedlo alebo nápoje do reštauračných zariadení prislúchajúcim
  ubytovacím zariadeniam.
  9.6. Hosť zodpovedá za škody a znevýhodnenia, ktoré Poskytovateľ alebo tretia osoba utrpí vinou
  Hosťa, alebo jeho sprevádzajúcej osoby, alebo iných osôb, za ktoré zodpovedá Hosť. Táto
  zodpovednosť platí aj vtedy, ak má poškodený právo žiadať úhradu svojej škody priamo od
  Poskytovateľa služieb.
 5. Povinnosti Poskytovateľa
  10.1. Poskytovateľ je povinný:
  a) plniť ubytovacie a iné služby objednané na základe zmluvy, podľa platných predpisov a bežných
  trhových štandardov kladených na dané služby;

b) prešetriť písomnú sťažnosť resp. reklamáciu Hosťa a vykonať kroky potrebné na riešenie
problému, o ktorých je povinný spísať zápisnicu. Pri reklamácii sa riadi reklamačným poriadkom;
c) riadiť sa Ubytovacím poriadkom.
10.2. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré Hosť utrpí vinou Poskytovateľa, alebo jeho
zamestnancov v zariadeniach Poskytovateľa.
10.3. Zodpovednosť Poskytovateľa sa nevzťahuje na škodu spôsobujúce udalosti vzniknuté z
neodvratných dôvodov, ktoré sú mimo kompetencie zamestnancov Poskytovateľa a jeho Hostí, alebo
ktoré si Hosť spôsobil sám.
10.4. Poskytovateľ môže v ubytovacom zariadení určiť také miesta, kam Hostia nemajú prístup.
Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté na týchto miestach.
10.5. Hosť musí škodu, ktorá mu vznikla, okamžite nahlásiť telefonicky na 0905 245 812 alebo
zaslaním e-mailu na info@glampingresort.sk a poskytnúť všetky údaje, potrebné na vyjasnenie
okolností udalosti, ktorá spôsobila škodu, prípadne na spísanie policajnej zápisnice/zahájenie
policajného vyšetrovania.
10.6. Poskytovateľ je zodpovedný za škody, spôsobené ubytovanému Hosťovi stratou, zničením
alebo poškodením jeho vecí, pokiaľ ich Hosť uložil na miesto určené Poskytovateľom, respektíve na
miesto obyčajne na tento cieľ určené, alebo do svojej izby, alebo ktoré Hosť odovzdal tým
zamestnancom Poskytovateľa, ktorých mohol považovať za oprávnených na prevzatie svojich vecí.
10.7. Pokiaľ Poskytovateľ z dôvodu vlastnej chyby (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy,
atď.) nedokáže zaistiť služby uvedené v Zmluve, Poskytovateľ je povinný bezodkladne sa postarať o
náhradné ubytovanie Hosťa.
10.8. Poskytovateľ je povinný:
a) zaistiť/ponúknuť služby, uvedené v Zmluve, za cenu potvrdenú v zmluve, na dobu v nej uvedenú –
alebo do odstránenia prekážok – v inom ubytovacom zariadení takej istej, alebo vyššej kategórie.
Všetky náklady navyše, spojené so zaistením náhradného ubytovania, nesie Poskytovateľ;
b) bezplatne zaistiť pre Hosťa jednorazovú možnosť telefonovania, na oznámenie zmeny miesta
ubytovania;
c) zaistiť pre Hosťa bezplatný transfer na presťahovanie sa do náhradného ubytovania a na prípadné
neskoršie sťahovanie sa späť.
10.9. Pokiaľ Poskytovateľ bezo zvyšku splní všetky tieto povinnosti, respektíve ak Hosť prijal
ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, Zmluvná strana si nemôže dodatočne uplatňovať nároky
na odškodnenie.

 1. Mlčanlivosť a ochrana osobných údajov
  11.1. Poskytovateľ služieb je povinný postupovať podľa smerníc o spracovaní údajov podľa zákona
  18/2018 Z.z v zmysle neskorších predpisov.
  11.2. V nadväznosti na Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GENERAL DATA
  PROTECTION REGULATION (GDPR) – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 zo
  dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o
  voľnom pohybe týchto údajov obsahuje tento dokument informácie o spracovaní osobných údajov
  spoločnosťou Realitný expert, s.r.o.:

  Názov spoločnosti: Realitný expert
  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)
  V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb Prevádzkovateľ vyžaduje poskytnutie nasledujúcich
  osobných údajov ubytovaných osôb (tj. dotknutých osôb):
 2. Meno a priezvisko
 3. Adresa trvalého pobytu
 4. Číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu
 5. Dátum narodenia a štátnu príslušnosť cudzincov
 6. Telefónne číslo a/alebo emailovú adresu
 7. Údaje 1. až 3. je poskytovateľ povinný spracovať pre potreby preukaznej evidencie podľa §
  37 – 43 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
  odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenia obcí, v ktorých sa
  ubytovacie jednotky nachádzajú, a ktoré pojednávajú o miestnej dani za ubytovanie, ďalej
  pre vedenie účtovníctva, evidenciu a riešenie reklamácií.
  Údaje 4. je Prevádzkovateľ povinný spracovať podľa § 112-113 Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte
  cudzincov.
  Evidencia týchto údajov je preto právnou povinnosťou vzťahujúcou sa na Prevádzkovateľa a
  nevyžaduje informovaný súhlas ubytovaných hostí.
  Telefónne číslo (5) je potrebné pre komunikáciu s ubytovanými hosťami pred aj počas ich pobytu pre
  účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
  Údaje sú použité výhradne zákonom stanoveným spôsobom a na dobu nevyhnutne potrebnú pre
  poskytnutie objednaných služieb, Prevádzkovateľ ich neposkytuje tretím osobám a s výnimkou údajov
 8. ich nevyužíva ani na marketingové účely.
  Na spracovanie uvedených údajov Prevádzkovateľ nevyužíva iných sprostredkovateľov.
  Zodpovedný pracovník pre ochranu osobných údajov nie je zamestnancom Prevádzkovateľa.
  Kontaktný e-mail:
  Dotknuté osoby majú právo:
  ● požadovať prístup k svojim osobným údajom
  ● na opravu svojich osobných údajov
  ● na vymazanie svojich osobných údajov po uplynutí nevyhnutnej doby
  ● na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  ● na prenosnosť osobných údajov
  ● namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Dotknuté osoby si môžu uvedené práva uplatniť:
  ● písomne zaslaním listu na adresu sídla Prevádzkovateľa
  ● elektronicky zaslaním e-mailu na adresu uvedenú vyššie
 9. Vis major
  12.1. Dôvod, alebo okolnosť (napríklad: požiar, povodeň, nepriaznivé počasie, výpadok elektrického
  prúdu, a pod. ), ktoré nie sú v moci Strany (vis major), všetky strany oslobodzujú od plnenia
  povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, počas trvania tohoto dôvodu alebo okolnosti. Strany sa zhodli na
  tom, že urobia všetko, čo je v ich silách, aby možnosť vzniku takýchto dôvodov a okolností, a z
  takýchto dôvodov vzniknutú škodu znížili na čo možno najnižší stupeň.
 10. Alternatívne riešenie sporov
  13.1. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  príslušné inšpektoráty SOI pre daný kraj, v súlade s územnosprávnym usporiadaním SR, Bajkalská
  Bratislava.
  13.2. Hosť má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu v prípade, ak má pocit, že poskytovateľ
  porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti Hosťa. Ak Poskytovateľ na jeho žiadosť o
  nápravu porušenia jeho Hosťovských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť
  neodpovedal viac ako 30 dní Hosť môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
  subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o
  alternatívnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené
  právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má Hosť právo voľby. Návrh môže Hosť podať spôsobom
  určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.
  13.2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva
  hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité
  informácie o alternatívnom riešení sporov pre Hostí.

13.3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má Hosť tiež právo obrátiť sa
na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým
poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Ak
poskytovateľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania,
Hosť má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia
sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené
právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Hosť podať spôsobom určeným
podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Hosť môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho
riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13.4. Formou ARS môžu byť riešené spory vyplývajúce zo zmluvy medzi poskytovateľom a Hosťom a
spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a
sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS
podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého
vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od Hosť požadovať úhradu poplatku za
začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty,
právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Hosť. Okrem ARS má Hosť právo obrátiť sa na vecne a
miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Alternatívne riešenie sporov
Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Hotelom upravuje Reklamačný poriadok Hotela. V
prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Hotel vybavil jeho reklamáciu, alebo sa
domnieva, že Hotel porušil jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Hotel ako predávajúceho so žiadosťou o
nápravu.
Ak Hotel na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do
30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Hotelom ako predávajúcim je:
Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát
SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská
32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom
Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-
subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených
subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu
pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-
customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie:
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Alternative dispute resolution
These General Terms and Conditions and legal relationships arising on their basis are governed by Slovak law.
Any disputes arising from these GTC and the Agreement will be settled before the competent court in the Slovak
Republic.
The resolution of Clients’ complaints in relation to the Services provided by the Hotel is regulated by the Hotel’s
Complaints Procedure. In the event that the Client – consumer is not satisfied with the manner in which the Hotel
handled his complaint, or believes that the Hotel has violated his rights, the Client has the right to contact the
Hotel as a seller with a request for redress.
If the Hotel responds negatively to the Client’s request in accordance with the previous sentence or does not
respond to such a request within 30 (thirty) days from the date of its sending by the Client, the Client has the right
to submit a proposal for the initiation of alternative dispute resolution to the entity of alternative dispute resolution
pursuant to § 12 of Act no. 391/2015 Coll. on alternative resolution of consumer disputes and on amendments to
certain laws.
The competent entity for the alternative resolution of consumer disputes with the Hotel as a seller is:
The Slovak Trade Inspection, which can be contacted for the stated purpose at the address SOI Central
Inspectorate, Department of International Relations and ARS, Prievozská
32, postal folder 29, 827 99 Bratislava, or electronically to ars@soi.sk, or adr@soi.sk, or
another relevant authorized legal entity registered in the list of alternative dispute resolution entities maintained by
the Ministry of Economy of the Slovak Republic (the list of authorized entities is available at
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1 /list-of-subjects-
of-alternative-resolution-of-consumer-disputes-1, whereby the Client has the right to choose which of the listed
entities of alternative dispute resolution to turn to.
The client can use the online alternative dispute resolution platform available at
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute to submit a
proposal for alternative resolution of their consumer dispute -resolution/index_sk.htm. You can find more
information about the alternative resolution of consumer disputes on the website of the Slovak Trade Inspection:
https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.